ແພັກເກດ Happy Weekend

ໂທພຣີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ໂທນອກເຄືອຂ່າຍນາທີ 300 ກີບ/2ວັນ, 2,000 ກີບ