ແພັກເກດ Night Package

ໂທພຣີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ໂທນອກເຄືອຂ່າຍນາທີ 300 ກີບ/2ວັນ, 5,000 ກີບ